วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อสมาชิก


นายณัฐพงษ์            จันทรา                 รหัสประจำตัวนิสิต 54105010060
นางสาวพิมพ์กัญญ์  วิทยา                    รหัสประจำตัวนิสิต 54105010070
นางสาวพิราภรณ์     วิวัฒน์เจริญกิจ     รหัสประจำตัวนิสิต 54105010071
นายวศุเมศร์              ภัทรชัยวิสิทธิ์      รหัสประจำตัวนิสิต 54105010077
นางสาวธัญญาวรรณ รอดแก้ว              รหัสประจำตัวนิสิต 54105010104
นางสาวธัญทิพย์       ติลังการณ์            รหัสประจำตัวนิสิต 54105010105
นางสาวพชรพร        วิโรจน์กูลทอง     รหัสประจำตัวนิสิต 54105010115
นางสาวมุกดา           จอมสูงเนิน          รหัสประจำตัวนิสิต 54105010123
นางสาวสุธาสินี       ชื่นตา                    รหัสประจำตัวนิสิต 54105010136

นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาการแนะแนว

เสนอ
อาจารย์ ดร.สกล  วรเจริญศรี
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

สื่ออิเลกทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สารสนเทศเพื่อการแนะแนว (GU 111)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ ภาคเรียนที่ 2/2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น